cây thần tài

5 Điều Nên Bố Trí Thần Tài Và Tài Vị

+ Tài Vị nên sáng đẹp, không nên u ám tối tăm: Sáng đẹp tất nhiên sức sống ngùn ngụt, cho nên nếu tài vị có được sự lưu thông khí, ánh sáng vừa đủ, tất có sự giúp đỡ về tiền tài sinh kế. + Tài Vị nên Sinh: Nói chữ “Sinh” là chỉ sinh cơ – sức sống – tươi tốt, nên đặt ở vị trí
Mua Hang Online